شنبه ، ۲۱ / شهریور / ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۱
کد مقاله : 1178
رزومه فارسی نسخه چاپی

 

خلاصه سوابق علمی
مشخصات فردی:

 

– غلامرضا ذاکرصالحی – متولد ۱۳۴۰-دکتری حقوق اسلامی (دانشگاه تهران)
– دانشیارپایه ۳۰مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

 

عضویت‌هاومسئولیتها:

– مدیر گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی،۱۳۸۴ -۱۳۹۲
– مشاور رییس موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی-۱۳۹۳
– عضو هیأت مؤسس انجمن علمی آموزش‌عالی ایران
– عضوهیات مدیره انجمن آموزش عالی ایران-۱۳۸۰تا۱۳۸۶
– عضوهیات مدیره انجمن ترویج علم ایران
– عضوپیوسته انجمن جامعه شناسی ایران
– عضو کمیته تدوین بخش توسعه دانایی برنامه چهارم توسعه-موسسه عالی پژوهش وبرنامه ریزی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی
– عضو کمیته طرح ایران ۱۴۰۰ (توسعه بلند مدت) و تدوین بخش آموزش عالی آن- سازمان برنامه و بودجه – ۱۳۷۵
– عضو شورای پژوهشی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی – ۱۳۸۴ تاکنون
– عضوهیات تحریریه فصلنامه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی-۱۳۹۰تاکنون
– عضو هیات تحریریه فصلنامه «نامۀ آموزش عالی»- از سال ۱۳۸۰ تاکنون
– عضو هیات تحریریه فصلنامه سیاست علم وفناوری-دانشگاه صنعتی شریف-۱۳۹۲ تاکنون
– عضو شورای پژوهشی گروه علم و جامعه – مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۸۸-۱۳۹۰
– عضو کمیته مشورتی تدوین برنامه پنجم توسعه کشور در بخش علوم، تحقیقات و فنآوری
– عضوحقیقی کمیسیون علوم انسانی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری۱۳۸۹-۱۳۹۳
– عضوکمیته ساماندهی دانشگاههای غیرانتفاعی،وزارت علوم،تحقیقات وفناوری،۱۳۹۲ تاکنون

 

کتابها:

۱- دانشگاه ایرانی: درآمدی بر جامعه‌شناسی آموزش‌عالی – انتشارات کویر- ۱۳۸۳
۲- مهاجرت نخبگان- دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم – ۱۳۷۹
۳- دانشگاه، جامعه و فرهنگ – دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم- ۱۳۸۲
۴- همکاری درتالیف: سیر تحول شصت سال آموزش عالی، پژوهش و فناوری در ایران (تالیف بخش پژوهش و فناوری)،۱۳۸۹ موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
۵- مبانی قراردادهای نامعین – نشر میزان – ۱۳۸۸
۶- مبانی مشروعیت حکومت: نظریه ابوالحسن ماوردی-۱۳۸۹- بوستان کتاب
۷- تقلب علمی: جنبه های اجتماعی و حقوقی – ۱۳۸۹پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی وزارت علوم
۸- راهبردهای مبارزه با فساد اداری- انتشارات جنگل- ۱۳۸۸
۹- کتابشناسی پژوهش درآموزش عالی-۱۳۸۹-موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی
۱۰- ویرایش علمی کتاب «مهاجرت نخبگان، پدیده ای برای تأمل» – دانشگاه علوم پزشکی کرمان- ۱۳۸۷
۱۱- اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)-انتشارات سروش-۱۳۹۳
۱۲- جامعه شناسی آموزش عالی-زیرچاپ
۱۳- حقوق آموزش عالی : مفاهیم ومسائل-زیرچاپ

 

طرحهای پژوهشی

۱- اهداف و سیاستهای بلند مدت آموزش‌عالی در ایران ( طرح ایران ۱۴۰۰)، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور-۱۳۷۵
۲- آسیب شناسی فرهنگی دانشگاه در ایران، معاونت اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم، تخقیقات و فنآوری، ۱۳۷۸
۳- تدوین راهکارهای ارتقای ارزشهای فرهنگی در دانشگاه، معاونت اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم، ۱۳۷۹
۴- بررسی پدیده مهاجرت نخبگان و متخصصان به خارج از کشور، انتشار توسط (دفتر مطالعات فرهنگی وزارت علوم)- ۱۳۷۹
۵- مطالعات تدوین لایحه بازنگری در اهداف، مأموریتها و وظایف وزارت فرهنگ و آموزش‌عالی، عضو گروه تحقیق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی- ۱۳۸۰
۶- اصول راهنمای تدوین لایحه اصلاح اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- عضو گروه تحقیق، ۱۳۸۰
۷- مسأله شناسی پژوهش در ایران- پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، وزارت فرهنگ، ارشاد اسلامی-۱۳۸۱
۸- بازنگری در اساسنامه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، عضو گروه تحقیق- ۱۳۸۱
۹- تعامل دانشگاه و جامعه- دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی- ۱۳۸۱
۱۰- تدوین برنامه راهبردی معاونت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-۱۳۸۲
۱۱- بررسی مسأله خدمت موظف و شاخص های بهره وری اعضای هیأت علمی، با همکاری احمد رضا روشن – ۱۳۸۳
۱۲- تدوین سند ملی « تمهید شرایط حفظ و نگهداشت نخبگان»، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی- ۱۳۸۳
۱۳- راهکارهای توسعه منابع انسانی نخبه و پیشگیری از مهاجرت نخبگان، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، ۱۳۸۵
۱۴- بررسی ابعاد حقوقی و مدیریتی ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه (استقلال دانشگاهها) و راهکارهای اجرایی تحقق مفاد آن، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، ۱۳۸۵
۱۵- تدوین طرح دانشنامه سنت های آکادمیک در ایران و اسلام- موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی- ۱۳۸۶
۱۶- مطالعه و بررسی مسایل و مشکلات حقوق مالکیت فکری در ایران و تدوین نقش دانشگاهها در توسعه و نهادینه شدن آن، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی-، ۱۳۸۷
۱۷- بررسی وضع گذشته و موجود پژوهش در ایران و تدوین اهداف و سیاست های بخش برای برنامه پنجم توسعه کشور- موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۷
۱۸- بررسی مبانی و مفاهیم حقوق آموزش عالی و کلیدی ترین مسایل آن در ایران- موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی- ۱۳۸۸
۱۹- پایش وضعیت آموزش عالی منطقه آسیا:- همکار طرح- موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی-۱۳۸۸
۲۰-طرح تحول نظام علم وفناوری برای تدوین نقشه جامع علمی کشور(بخش علم وجامعه )-همکار طرح – معاونت پژوهشی وزارت علوم-۱۳۸۷
۲۱-تجدیدساختارمرکزتحقیقات سیاست علمی کشور-همکارطرح-۱۳۸۹
۲۲-گونه شناسی دیدگاههای نویسندگان ایرانی در زمینه بومی سازی علم-موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی-۱۳۹۰
۲۳-ارزیابی دوره های دکتری مشترک با دانشگاههای خارجی،همکارطرح،موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی،۱۳۹۱
۲۴-راهبردجذب دانشجویان خارجی درایران،موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی،۱۳۹۳
۲۵-بررسی مسائل ومشکلات حقوقی موسسات آموزش عالی غیردولتی –غیرانتفاعی-۱۳۹۳
۲۶-طرح ملی مطالعات بازنگری قانون تشکیل هیات امنای دانشگاههاوموسسات آموزش عالی-۱۳۹۳
۲۷-مشاورعلمی طرح”آسیب شناسی تاسیس رشته جدیددانشگاهی(موردعلوم انسانی)-پژوهشکده مطالعات فناوری-۱۳۹۲

مقالات علمی – پژوهشی(ISC)

۱- شروط ابتدایی و تطبیق آن با قراردادهای نامعین – فصلنامه علمی پژوهشی مقالات و بررسی ها- دانشگاه تهران – شماره ۷۶
۲- بررسی مشروعیت قراردادهای نامعین در حقوق اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اسلامی – دانشگاه فردوسی مشهد۱۳۸۶
۳- پارادوکس سرمایه اجتماعی تحصیلکردگان ایرانی: بررسی رابطه آموزش عالی و سرمایه اجتماعی در ایران، فصلنامه آموزش مهندسی- شماره ۴۰
۴- فراتحلیل مطالعات انجام شده در زمینه مهاجرت نخبگان، فصلنامه علمی و پژوهشی جامعه شناسی ایران، بهار ۱۳۸۶
۵- بررسی محیط پژوهش در ایران و پیشنهاد اهداف و سیاست¬های پژوهش در برنامه پنجم توسعه کشور- فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی- شماره ۵۳
۶- بررسی ابعاد حقوقی و مدیریتی استقلال دانشگاههادر ایران(موضوع ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه)و تدوین راهکارهای اجرایی تحقق آن- فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی- شماره ۵۳
۷- تحلیل محتوای نقشه جامع علمی کشور و پیشنهاد الگویی برای ارزیابی آن- فصلنامه سیاست علم و تکنولوژی- شماره ۶
۸- بررسی دیدگاه مدیران مراکز علمی کشور در زمینه استقلال دانشگاهی در ایران ،مشترک با امین ذاکرصالحی، مجله آموزش عالی ،سال دوم ، شماره سوم
۹- چگونگی تعامل دانشگاه علوم انتظامی با مراکز علمی پژوهشی کشوروارائه راهکارهای بهینه،مشترک با بهروزنوریان،فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی ،سال چهارم،شماره ۳،پاییز ۱۳۸۸
۱۰- بررسی مبانی ومفاهیم حقوق آموزش عالی واساسی ترین مسائل آن در ایران-فصلنامه پ‍وهش وبرنامه ریزی آموزش عالی-شماره۶۱
۱۱- وضعیت تولید وانتشار کتابهای علوم اجتماعی در ایران-مجله جامعه شناسی ایران-پاییز ۸۹
۱۲- ارتقای سلامت دستگاه قضا:موردکاوی مبارزه با واسطه گری-فصلنامه حقوق کیفری-شماره اول-دانشگاه علامه طباطبایی
۱۳بررسی وضعیت علم وفناوری درایران وجایگاه آن دربرنامه های توسعه-فصلنامه برنامه وبودجه-شماره ۱۱۵
۱۴-چشم اندازها وتحولات آموزش عالی مالزی-نامه آموزش عالی –شماره ۱۹
۱۵-ظرفیتهای قانونی استقلال دانشگاهی درایران-فصلنامه آموزش عالی ایران،انجمن آموزش عالی ایران،شماره بیستم
۱۶-نقش دانشگاههادرتوسعه ونهادینه شدن حقوق مالکیت فکری-فصلنامه پژوهشهای حقوق تطبیقی-دانشگاه تربیت مدرس-شماره ۸۴،تابستان۱۳۹۳
۱۷-زندگی دانشجویی والزامات نهادی علم-فصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی-دانشگاه مازندران-شماره۳
۱۸-دانشگاه ترازجهانی به عنوان بخشی از پارادایم جدید آموزش عالی-نویسنده همکارباآقایان نظرزاده زارع،دکترپورکریمی ودکترابیلی-فصلنامه رهیافت
۱۹-مرورنظام مند وفراتحلیل پژوهش های ایرانی درقلمرومطالعات اجتماعی علم وفناوری، مقاله مشترک با دکترمحمدامین قانعی راد،فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران،زمستان ۱۳۹۴

 

مقالات کنفرانسهای بین المللی

۱-A study of E-learning situation in Iranian higher education-international conference on education and new learning technologies-Barcelona –Spain 2010
۲- Intellectual capital and society-2nd international conference on intellectual capital 6-7 oct 2010-izanjan university
۳-The paradox of social capital of Iranian educated people : survey and study on the relationship between higher education and social capital in Iran –ITED conference-Madrid-2009
۴-socio-cultural aspects of e-learning in higher education in Iran-Third Asian conference on education-japan-2011
۵-The status of Open and Distance higher education in Iran:A rapid assessment,4 th Asia Regional Opencourseware and Open Education,Thailand,2012
۶-A review on Iranian higher education experiences of joint doctoral courses with the foreign countries(co-Author) ,The fifth Asian conference on education,Japan,2013
۷- Women’s Right to Education in Iran: an Emphasis in Higher Education, ,2nd International Conference on Economics and Social Science ,July 29-30, Shenzhen, China,2014

 

سایر مقالات:

۱- بررسی مسأله حاکمیت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان، فصلنامه ش۱۱پژوهشکده علوم انسانی
۲- نقش و جایگاه ارزشها در فرهنگ سازمانی، پذیرفته شده در سمینار تحول سازمانی، ۱۳۷۸
۳- کارکردهای آشکار و پنهان انجمنهای علمی و پژوهشی، فصلنامه علمی و پژوهشی رهیافت، شماره ۲۳ – پائیز ۷۹
۴- نسبت عدالت اجتماعی و جامعه مدنی، سمینار عدالت اجتماعی، ۱۳۷۹
۵- پیش نیازهای توسعه علمی کشور، سمینار رؤسای دانشگاهها دانشگاه صنعتی شریف- منتشر شده در مجموعه مقالات سمینار، ۱۳۸۰
۶- دانشگاه آینده، دائره المعارف آموزش‌عالی، ۱۳۸۰
۷- مهاجرت نخبگان، دائره المعارف آموزش‌عالی، ۱۳۸۰
۸- راهبرد ملی تروج علم، روزنامه ایران، ۱۳۸۰
۹- گذار از دانشگاه سنتی، ارائه شده در سمینار رؤسای دانشگاهها- دانشگاه صنعتی اصفهان – منتشر شده در مجموعه مقالات سمینار، ۱۳۸۱
۱۰- علم پسا آکادمیک، نامه آموزش‌‌عالی، شماره یک
۱۱- آیا توسعه علمی ممکن است، نامه آموزش‌عالی، شماره ۲
۱۲- دانشگاه و همکاریهای علمی بین‌المللی ، نامه آموزش‌عالی، شماره ۷
۱۳- آموزش‌عالی، نگاهی دیگر، نامه آموزش‌عالی، شماره ۱۰
۱۴- بررسی موقعیت منزلتی دوره‌های فنی و حرفه‌ای در ایران، همایش نقش آموزشهای فنی و حرفه‌ای در تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی – دانشگاه مازندران، ۱۳۸۳
۱۵- نسبت میان آینده پژوهی و برنامه‌های توسعه، مجموعه مقالات سمینار رشد، بهره‌وری و توسعه،۱۳۸۴
۱۶- بازاندیشی رسالت معاونت امور مطبوعاتی براساس تحلیل محیط مطبوعات در ایران،سومین سمیناربررسی مسائل مطبوعات ،دانشگاه علامه طباطبایی،۱۳۸۵
۱۷- نقدی بر سیاست آموزشی ایران در بخش آموزش‌عالی، منوگراف، ۱۳۸۵
۱۸- ملاحظاتی پیرامون ارتقای کارآمدی علوم انسانی، مجموعه سخنرانیهای همایش علوم انسانی و اشتغال-پژوهشکده مطالعات فرهنگی وزارت علوم و گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۶
۱۹- تبارشناسی دیدگاهها در زمینۀ دانش اسلامی: رویکردی تاریخی – اجتماعی، همایش علم بومی، علم جهانی، امکان یا امتناع، دانشگاه تهران، ۱۳۸۶
۲۰- آینده پژوهی شهری با تاکید بر آینده شهر تهران، همایش تهران ۱۴۰۴، دفتر مطالعات شهرداری تهران
۲۱- سیر تحول مراکز پژوهش در ایران- کنفرانس تحولات دانشگاههای ایران و چشم اندازی به سوی کارآفرینی- دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و سازمان یونسکو بهمن ۱۳۸۷
۲۲- سیرتحول الگوهای دانشگاهی وجایگاه آموزش مهندسی درآنها،کنفرانس آموزش عالی ،دانشگاه صنعتی شریف،۱۳۹۰
۲۳- پژوهشهای اجتماعی حساس:ازمصونیت هویتی تا پنهانکاری،دومین همایش ملی پژوهش اجتماعی وفرهنگی درجامعه ایران،انجمن جامعه شناسی ایران،۵ دیماه ۱۳۹۱
۲۴- نقش ایران دربازسازی آموزش عالی افغانستان،سمینار بین منطقه ای آسیبهای وارده به آموزش وراههای جلوگیری ازآن، یونسکو،۷ اسفند۱۳۹۱
۲۵- آموزش مهندسی وتحولات جهانی،میزگرد،سومین کنفرانس آموزش مهندسی،دانشگاه صنعتی شریف،۹آبان۱۳۹۲
۲۶- نگاهی به وضعیت مطالعات اجتماعی علم درایران،انجمن جامعه شناسی،۲۵ آذر۱۳۹۲
۲۷- ارزیابی عملکرد نظام آموزش عالی ایران درجهت اهداف ورویکردهای پایداری،کنفرانس ملی ارزیابی پیشرفت درمولفه های آموزش برای توسعه پایدار،یونسکو،۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
۲۸- آموزش عالی درگذارازتوسعه پایداربه پسا پایداری،دومین همایش آموزش عالی وتوسعه پایدار،اسفند۱۳۹۲،دانشگاه تهران
۲۹- وضعیت مشارکت زنان درآموزش عالی ایران درنیم قرن اخیر،سمیناربین المللی زن درجهان اسلام یکصدسال اخیر،دیماه ۱۳۹۲،انجمن زنان پژوهشگرتاریخ

 

تدریس:

۱-جامعه شناسی علم وفناوری-کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاداسلامی
۲-جامعه شناسی علم وفناوری-کارشناسی ارشد-دانشگاه مازندران
۳-جامعه شناسی آموزش وپرورش-دانشگاه شهیدبهشتی
۴-حقوق اساسی ۱و۲-دانشگاه پیام نور تهران
۵-حقوق مدنی-دانشگاه پیام نور تهران
۶-کارتحقیقی ۱و۲-رشته حقوق-دانشگاه پیام نورتهران
۷-بررسی تطبیقی مدیریت وبرنامه ریزی آموزش عالی-کارشناسی ارشد،موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی

راهنمایی ومشاوره پایان نامه های دانشجویی:
۱-آسیب شناسی پردیسهای خودگردان دانشگاههای دولتی شهرتهران،دوره دکتری دانشگاه شهیدبهشتی، دانشجو: مریم قریشی
۲-بررسی وضع موجود وتدوین الگوی مدیریت همکاریهای علمی بین المللی دانشگاههای برترایران،دوره دکتری دانشگاه شهیدبهشتی، دانشجو: عباس رمضانی
۳-تدوین الگوی جذب نخبگان درایران با تاکیدبرتجارب مدیریتی،دوره دکتری مدیریت استراتژیک،دانشجو: محمدهاشمیان
۴-طراحی وتدوین الگوی شایستگی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران درتعاملات بین المللی،دوره دکتری دانشگاه تهران، دانشجو: محسن نظرزاده
۵-بین المللی شدن آموزش عالی درایران:جذب ومبادله دانشجویان خارجی به مثابه سیاست فرهنگی،دوره دکتری پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی وزارت علوم، دانشجو:محمدنیک بین
۶-مطالعه وتدوین پیش نیازهای ارتقای نقش آموزش عالی درنظام ملی نوآوری،دوره کارشناسی ارشددانشگاه سمنان، دانشجو: راضیه دخانیان
۷-بررسی ویژگیهای توده ای شدن آموزش عالی درایران ازدیدگاه تصمیم سازان،دوره کارشناسی ارشد جامعه شناسی پیام نور تهران،دانشجو:حسین سمیعی
۸-عوامل موثربرکیفیت نظارت برپایان نامه های کارشناسی ارشد ،دوره کارشناسی ارشددانشگاه الزهرا، دانشجو:مهنازمیرزایی
۹-بررسی ماهیت ومشروعیت قراردادEPC درنظام حقوقی ایران،دوره کارشناسی ارشددانشگاه آزاداسلامی ، دانشجو:صغری حسنی خواه
۱۰-ازدواج بابیگانگان درنظام حقوقی ایران،دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاداسلامی، دانشجو:آمنه جعفری

 

 

سایر فعالیتها:

۱- مدیرعلمی کارگاه پژوهشی «مشارکت زنان در آموزش عالی- دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم – ۱۳۷۹
۲- عضو کمیته علمی و هماهنگی همایش سیاستها و مدیریت برنامه های رشد و توسعه در ایران- مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ۱۳۸۱
۳- عضو کمیـته علمی همایش آموزش عالی و توسعۀ پایدار- مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالـی – ۱۳۸۳
۴- عضو کمیته داوران همایش رشد، بهره وری و توسعه- مؤسسه آموزشی و پژوهشی مدیریت و برنامه ریزی – ۱۳۸۵
۵- عضو کمیته علمی همایش تأملی بر دوره های دکتری تخصصی در ایران- مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی – ۱۳۸۶
۶- عضو کمیته علمی همایش دین و جهانی شدن- پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات- ۱۳۷۹
۷- عضو کمیته داوران همایش سرمایۀ اجتماعی و توسعه- مؤسسه آموزشی و پژوهشی مدیریت و برنامه ریزی – ۱۳۸۶
۸- داور بخش علوم اجتماعی و ارتباطات جشنواره بین المللی فارابی- ۱۳۸۷
۹- دبیر کارگاه «آشنایی با ظرفیت های یونسکو»، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۷
۱۰- عضو کمیته علمی همایش «کنکاش های نظری و مفهومی پیرامون جامعه ایران»، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و انجمن جامعه شناسی، ۱۳۸۶
۱۱- عضو شورای راهبری تدوین گزارش ملی آموزش عالی ایران، سالهای ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷
۱۲- راهنمایی و مشاوره چندین مورد پایان نامه کارشناسی ارشد
۱۳- عضو کمیته علمی همایش «نظارت و ارزیابی در آموزش عالی»- دانشگاه شهید بهشتی- ۱۳۸۷
۱۴- همکاری در تدوین منشور ترویج علم ایران- انجمن علمی ترویج علم ایران- ۱۳۸۱
۱۵ عضو شورای هماهنگی قطب های علمی کشور – ۸۴-۱۳۸۳
۱۶- مشاور کمیته علم و جامعه- طرح ملی تحول نظام علم و فناوری- معاونت پژوهشی وزارت علوم – ۱۳۸۷
۱۷-دبیرعلمی اولین ودومین کارگاه آموزشی روسای دانشگاهها-مرداد وشهریور۱۳۸۹- همدان و چابکسر
۱۸-عضوکمیته علمی همایش بازنگری برنامه های درسی آموزش عالی-وزارت علوم-اردیبهشت۱۳۹۲
۱۹-عضوکمیته علمی دومین همایش آموزش عالی وتوسعه پایدار-۱۳۹۲
۲۰-عضوکمیته علمی کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی واقتصادی،چین،۲۰۱۴

 

 

نظارت طرحهای پژوهشی:

۱- بررسی موانع نگرشی ساختاری و عوامل مرتبط با عدم کاربست یافته های پژوهشی توسط دستگاههای اجرایی- مجری: دکتر رمضان حسن زاده- دفتر مطالعات اجتماعی وزارت علوم
۲- بررسی نحوه بزرگداشت مفاخر علمی کشور- مجری: دکتر بهزادیان- دفتر مطالعات اجتماعی وزارت علوم
۳- بررسی مطالعات علوم انسانی درباره دفاع مقدس- مجری: دکتر بیژن زارع- دفتر مطالعات اجتماعی وزارت علوم
۴- ارزیابی عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۸۱- مجری: دکتر یعقوب انتظاری- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
۵- بررسی علل عدم وجود دانشگاههای ایران در رتبه بندیهای بین المللی – مجری: دکتر محمد جواد ناطق پور- پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم.
۶- مطالعه تطبیقی نظام ارزشیابی،اعتبارسنجی وتضمین کیفیت درآموزش عالی سنتی ونوین-مجری دکتررضا محمدی،سازمان سنجش آموزش کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *
Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.