- دکتر غلامرضا ذاکر صالحی - http://g-zakersalehi.ir -

چاپ دوم کتاب تقلب علمی

جنبه های اجتماعی و حقوقی تالیف دکتر غلامرضا ذاکر صالحی،توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم منتشر شد.