شنبه ، ۲۳ / مرداد / ۱۴۰۰ - ۲۰:۴۷
کد مقاله : 1435
تعامل علوم انسانی-اجتماعی وجامعه: بررسی رویکردهای خبرگان ایرانی نسخه چاپی

تعامل علوم انسانی-اجتماعی وجامعه: بررسی رویکردهای خبرگان ایرانی

فصلنامه علوم اجتماعیمقاله ۶، دوره ۲۷، شماره ۸۹، تابستان ۱۳۹۹، صفحه ۱۵۵-۲۰۰

 

مقاله: مقاله پژوهشیشناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۴/QJSS.2021.53222.2259نویسندهغلامرضا ذاکرصالحی دانشیارمطالعات تطبیقی موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی، تهران، ایران

چکیده

هدف این مقاله کشف و تجمیع دیدگاه خبرگان ایرانی درزمینه تعامل علوم انسانی-اجتماعی با جامعه است. مقاله با مرور ایده‌هایی چون علم بومی، علوم انسانی بومی و سپس ایده علم و جامعه آغاز می‌شود و درادامه دیدگاه‌های پژوهشگران خارجی را دراین زمینه می‌کاود. روش مطالعه، تحلیل محتوای مصاحبه باخبرگان ازنوع تحلیل مضمون است که ازطریق کدگذاری باز، محوری وانتخابی صورت گرفته است. سپس نتائج بااستفاده ازنرم‌افزار MAXQDA تحلیل و شبکه مضامین استخراج و ترسیم شد. یافته‌های اسنادی مبتنی برادبیات موجود در داخل کشور حداقل پنج پروژه را درارتباط با علوم انسانی بازنمایی می‌کند: ۱-اسلامی سازی علوم انسانی:۲-بومی‌سازی علوم انسانی ۳-کاربردی سازی: ۴-توانمندسازی، مؤثر سازی و سرمایه‌گذاری روی علوم انسانی ۵-تجاری‌سازی و فناوری سازی علوم انسانی. در بخش تحلیل مضمون مقوله‌ها و کدهای انتخابی عبارتنداز: رویکرد، تعریف و تلقی خبرگان از جامعه، تجربه پاراآکادمی، نقش و کارکرد علوم انسانی-اجتماعی، منزلت علوم انسانی-اجتماعی، شرایط زمینه‌ای برای تعامل، نهادها و ساختارها، ارتباط کنشگران، ترویج و همگانی سازی، ارتباطات و شبکه‌سازی، درگیر سازی مردم، خدمات مشاوره‌ای. در پایان پیشنهاد شد ضمن تکمیل زیرساخت‌های مدیریتی و اصلاحات آموزشی، ترکیبی از راهبردهای ترویج علم، ارتباطات علم، مشاوره علم به دولتمردان و درگیرسازی مردم درعلم دنبال شود

.کلیدواژه‌هاعلوم انسانی؛ علوم اجتماعی؛ رابطه علم وجامعه؛ تحلیل مضمون

 

مراجع

Abercrombie, N, (2006) The Penguin Dictionary of Sociology. Fifth edition, Amazon.

Antweiler, C, (1998). Local knowledge and local nowing. Anthropos 93(4-6)469-494.Anthropology and culture, at: http://anthropology.ir/dictionary/9396.html

Bastien, B. J, (1999). Blackfoot Wags of Knowing: Indigenous Science, California Institute of integral Studies.

Biglan, A, Zettle, R. D, Hayes, S. C, & Barnes‐Holmes, D. (2016). The Future of the Human Sciences and Society. The Wiley Handbook of Contextual Behavioral Science, 531-540.

Cornell University. (2018). Citizen Science. Citizen Science Association, Retrieved from: http://www.birds.cornell.edu/citscitoolkit

Dyre, lee. (2018). Benefits of Citizen Science. Earth Watch Institute, Retrieved from: http://earthwatch.org/Research-Funding/Benefits-of-Citizen-Science.

European Commission, Working Group, (2018). Horizon 2020: Science with and for Society. European Commission. Retrieved at: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/science-and-society.

European Commission’s Science and Technology Advisory Council, (2013). Science for an Informed, Sustainable and Inclusive Knowledge Society. Brussels. Available at http://ec.europa.eu /archives /commission_2010-2014/president/advisory-council/documents/stac_policy_paper_no_1_290813.pdf

Ferguson, E. (2005). Einstein, sacred science and quantum leaps: A comparative analysis of western science, native science and quantum physics paradigm.University of Lethbridge, Canada.

Freedman R. (1987). The contribution of social science research to population policy and family planning program effectiveness, Stud Fam Plann. ۱۹۸۷ Mar-Apr;18(2):57-82.

Ghobadi.H. (2017). Aplied research in humanities. interview, available at:

Holm, P, Jarrick, A, Scott, D. (2015) Humanities world report2015, Palgrave macmilan, at: https://www.palgrave.com /gp /book/ 9781137500267.http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/01/07/science-of-society-social-policy.

ICSU, Unesco, (2002). Science and traditional Knowledge and Sustainable development. ICSU Series on Science for Sustainable development. No4.

Indigenous Corporate Training Inc, (2018). What does Indigenous knowledge (IK) mean? At: https://www.ictinc.ca/blog/what-does-indigenous-knowledge-mean.

Jarvis, B. (2014). A Question of Balance: New Approaches for Science Based Regulations. (Policy Brief Series, Science/Policy Interface 8) Institute for Science, Society and Policy, University of Ottawa. Available at http://issp.uottawa.ca/sites/issp.uottawa.ca/files/issp2014-spibrief8-sciencebasedregulations.pdf

Lees, R, & Lees, S. (1975). Social Science in Social Work Practice: The Case for an Action Research Approach. The British Journal of Social Work, 5(2), 161-174.

-Martin, B. (2006). Strategies for alternative science. University of Wisconsin Press, 2006, pp. 272-298.

Michie, M. (2002). Why indigenous Science Should be included in the Schood Science Curriculum. Australian Science Teachers Journal, Jun 2002. 48, 2.

oxford dictionary, at: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ definition/english/structure_2.

Pihlström, S. (2011). Are the human sciences of any use? Helsinki Collegium for Advanced Studies, Helsinki.

Scott, pe, (2000). A tale of three revolutions? science, society and the university.at: Higer education re-formed, Falmer press.

Snively. G. & Corsiglia. J, (2001). Discovering indigenous Science: implications for Science eduation. Science Education. Jan 2001. Vol.85. P:6.

ST.JOHNS Department, (2011). Senior Seminar for Spring 2011. The Humanities and Public Life.

The LSE Public Policy Group and SAGE, (Eds). Impact the social sciences. at: https://onlinecertificatecourses.lse.ac.uk/presentations/lp/lse-public-policy-analysis-online-certificate-course

Vieira, P, (2014). What Are the Humanities For? At: https://lareviewofbooks.org /article/humanities.

Wimmer, R.D and Dominick.J. (2013). mass media research, cengage lerning, translator. Kawos Seyedemami, Tehran, Soroush pub (in Persian).

Work Program of the Horizon (2020). at; https://ec.europa.eu /programmes/horizon2020/en/h2020-sections-projects.

Zakersalehi, Gh. (2017). Empowermet of humanities in Iran, at:introduction to applied humanities, editor:zahra hayati, Research institute of humanities and cultural studies, Tehran (in Persian).

 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.