چهارشنبه ، ۳ / شهریور / ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۹
کد مقاله : 1464
بررسی مولفه های دانشگاه کلاس جهانی در ایران نسخه چاپی

 

بررسی مولفه های دانشگاه کلاس جهانی در ایران: پیمایشی در دانشگاه های جامع کشور

نظرزاده زارع, محسن, پورکریمی, ذاکر صالحی

۲۰۱۶/۱۰/۲۲

سیاست علم و فناوری،سال نهم،شماره ۳ صص ۱۳-۲۴

چکیده

هدف اصلی مقاله حاضر، سنجش مولفه های دانشگاه کلاس جهانی در دانشگاه های جامع ایران بر مبنای دیدگاه اعضاء هیات علمی بود. روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری آن شامل تمامی اعضاء هیات علمی دانشگاه های جامع ایران بوده که با توجه به گستردگی جامعه پژوهش، ابتدا در قالب روش نمونه گیری خوشه ای، دانشگاه های جامع کشور به پنج خوشه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم بندی و سپس با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۳۶۷ نفر از اعضاء هیات علمی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها هم از آزمون‏های تحلیل عاملی تاییدی، کولموگروف-اسمیرنوف،t  تک نمونه ای و فریدمن استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بجز مولفه آزادی علمی، سایر مولفه های دانشگاه کلاس جهانی برای دانشگاه های جامع کشور در سطحی پائین تر از متوسط قرار دارند.

بررسی مولفه های دانشگاه کلاس جهانی در ایران: پیمایشی در دانشگاه های جامع کشور

نظرزاده زارع, محسن, پورکریمی, ذاکر صالحی – سیاست علم و فناوری, ۲۰۱۶

Related articles All 3 versions

An Investigation of the Components of World-Class University in Iran: a Survey of Comprehensive Universities*

MN Zare, J Pourkarimi, GZ Salehi – Journal of, 2016

 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.