سند ملی نخبگان

تدوین :غلامرضاذاکرصالحی ناشر:موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی سال نشر:1388

انتشارکتاب “تقلب علمی:جنبه های اجتماعی وحقوقی”...

تقلب علمي : جنبه هاي اجتماعي و حقوقي نويسنده: دکتر غلامرضا ذاکرصالحي انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري   سال نشر: 1389         قیمت : 39000ریال   هنجارهاي اخلاقي اي که در عرصه پژوهش و تامل علمي قابل عرضه است مي توان در زمره هنجارهايي دانست ...