سمیناربین منطقه ای آسیبهای وارده به آموزش...

  گزارش برگزاری سمینار بین منطقه‌ای آسیب‌های وارده به آموزش و راه‌های جلوگیری ازآن   برگرفته ازسایت کمیسیون ملی یونسکو ، سه شنبه ، 22 اسفند  1391 سمینار بین منطقه‌ای آسیب‌های وارده به آموزش و راه‌های جلوگیری از آن توسط کمیسیون ملی یونسکو، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه پیام نور و با حمایت وزارت ...