وضعیت آموزش عالی باز و از راه دور در ایران : یک ارزیابی سر...

چکیده:   آموزش بازیک روش تدریس و یادگیری است که برای دانشجو حق تصمیم گیری قائل می شود و نقش مربی در آن انتقال دانش نیست بلکه تسهیل یادگیری است. این روش ممکن است شامل ویژگی هایی همچون گروه بندی عمودی، آموزش بین سنی، مطالعه مستقل، سرعت پیشرفت شخصی، مدارس پلان باز ...