بررسی دیدگاه مدیران مراکز علمی کشور در زمینه خود مختاری دانش...

در مطالعه حاضر که پیمایش (Survey) از نوع نگرش سنجی است ابتدا متغیرهای تشکیل دهندة مفهوم استقلال دانشگاهی در چهار گروه: استقلال مالی، خودگردانی اداری، آزادی آکادمیک و استقلال در ارتباطات ملی و بین المللی شناسایی شد. سپس نگرش سه گروه از مدیران مراکز علمی نسبت به این مؤلفه ها ...