بررسی مبانی و مفاهیم حقوق آموزش عالی و تدوین اساسی ترین مسا...

حقوق آموزش عالی شاخه‌ای از حقوق آموزش تلقی می‌شود.  در این شاخه دو مبحث عمده نخست حق آموزش عالی (Higher Education Right) و دیگری حقوق آموزش عالی (Higher Education Law) است. مبحث نخست زیربنای تئوریک حقوق آموزش عالی را تشکیل می‌دهد و از آن به حقوق بنیادین آموزش نیز تعبیر ...