بررسی وضعیت یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی ایران...

چکیده :   در آموزش الكترونيكي كه به‌عنوان روش‌ مدرن آموزشي از آن ياد مي‌شود، سه مولفه و رويكرد مهم وجود روش و محتواي آموزشي سفارش شده براي هر آموزش، تعيين دوره  زماني توسط آموزش‌گيرنده و هم‌چنين انتخاب مکان دلخواه توسط او براي دسترسي به مطالب آموزشي  است، ضمن اين كه آموزش ...