بررسی جایگاه فرهنگ دانشگاهی در زندگی دانشجویی: نتایج یک تحلی...

غلامرضا ذاکر صالحی، زهرا نظریان/ اصل این مقاله در شماره سوم فصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی بزودی منتشرمی شود/ پردیس‌های دانشگاهی علاوه بر کارکردهای آموزشی و پژوهشی مکانی برای جامعه‌پذیری علمی و انتقال هنجارهای علم و بالندگی فرهنگی دانشجویان است. زندگی دانشجویی در ایران به دلیل ضعف شکل‌گیری اجتماع علمی و نقص ...