رابطه ترافیک تهران با ساختار قدرت و فرهنگ سیاسی ایران...

نوشته: جیمز. ای. بیل ترجمه و تلخیص: دکتر غلامرضا ذاکر صالحی   جیمز بیل دانشمند امریکایی و محقق حوزه علوم سیاسی در مقاله خود تحت عنوان «الگوی روابط قدرت در نخبگان سیاسی ایران: نظام پدر سالاری طبقاتی در ایران» که در سال ۱۳۵۳ ه. ش (۱۹۷۵ میلادی) نگاشته است، نکات قابل تاملی از ...