جنبه های اقتصادی مهاجرت نخبگان

مقدمه :     هنـگامی که آشفتـگی فلـسفی و رمانتیـسم سیاسی ما به پایان برسد فـرآیند توسعه آغاز می­شود. در آن زمان نخبگی فکری به عنوان نیروی پیشران کلیدی (driver) توسعه اهمیت پیدا می­کند. اقتصاد دانش بنیان با سواد شدن آحاد جامعه و فعالان اقتصادی نیست.بلکه دانشی شدن چارچوب­ها و مسیرحرکت ...