پژوهشهای اجتماعی حساس: از مصونیت هویتی تا پنهان کاری...

چکیده :   پژوهشهای اجتماعی به دلیل نوع آزمودنی و محیط تحقیق از پیچیدگی­های خاصی برخوردارند. در این نوع مطالعات گاهی مشکلات تا بدانجا پیش می­رود که محدودیت­های تحقیق به بن­بست و امتناع از دست­یابی به حقیقت تبدیل می­شوند. این نکته در مورد پژوهشهای اجتماعی دارای موضوعات حساس[1] از قبیل مطالعه ...