دانشگاه ایرانی

آموزش عالی نقطه تلاقی سه قلمرو فرهنگ، قدرت و دانش است. بی تردید نظام آموزشی در ظرف جامعه و فرهنگ عمل می کند و با آن داد و ستد مستمر دارد. گرچه جریان رسمی آموزش به کارکرد های ضمنی و پنهان خود معمولا بی اعتناست اما این امر نافی اهمیت ...