آموزش عالی مالزی: تحولات و چشم اندازها...

چکیده:  آموزش عالی مالزی قبل از استقلال این کشور در 1957 مرحله تأسیس مؤسسات اولیه را پشت سر گذاشت و پس از آن تا کنون چهار مرحله تحول و توسعه را تجربه کرده است.  هدف از نوشتار حاضر ترسیم تحولات آموزش عالی مالزی به عنوان یکی از رقبای جدی ایران در ...