سخنرانی در انجمن جامعه شناسی ایران...

    " نگاهی به وضعیت مطالعات اجتماعی علم درایران "    در تاریخ  25 آذرماه 1392 آقای دکتر غلامرضا ذاکرصالحی عضو هیئت علمی  مؤسسه پژوهش و برنامه‌ ریزی آموزش عالی به دعوت گروه جامعه شناسی علم و فناوری درانجمن جامعه شناسی ایران ایراد سخنرانی کردند.    آقای دکتر ذاکر صالحی در مقدمه بحث در ...

سخنرانی در انجمن جامعه شناسی ایران...

 لازمه شكل‌ گيري و بقاي اجتماع علمي، تعامل در شبكه‌هاي علمي، پيوندهاي مبتني بر نظام پاداش ويژه و مشاركت در توليد ايده‌هاي جديد است. در چنين شرايطي به همان نسبت كه اجتماع علمي رشد مي كند متناظر با آن سرمايه اجتماعي نيز ارتقاء خواهد يافت زيرا بسياري از مؤلفه‌هاي اين ...