آموزش مبتنی بر توسعه پایدار در آموزش عالی با تأکید بر صلاحیت...

[gview file="http://g-zakersalehi.ir/wp-content/uploads/2021/08/ihej-v12n1p1-fa.pdf"]آموزش مبتنی بر توسعه پایدار در آموزش عالی با تأکید بر صلاحیت‌های پایداری دانش‌آموختگان (مطالعه موردی: دوره کارشناسی صنایع‌دستی) ساغر کریمی۱، دکتر حسنعلی پورمند*۲، دکتر غلامرضا ذاکرصالحی۳، دکتر رضا افهمی۴ فصلنامه آموزش عالی ایران،دوره ۱۲،شماره ۱ هدف از این پژوهش، شناسایی تغییرات و الزامات اساسی در ساختار آموزش عالی صنایع‌دستی باهدف کسب صلاحیت‌های پایداری دانش‌آموختگان ...