تعامل علوم انسانی-اجتماعی وجامعه: بررسی رویکردهای خبرگان ایر...

تعامل علوم انسانی-اجتماعی وجامعه: بررسی رویکردهای خبرگان ایرانی فصلنامه علوم اجتماعیمقاله ۶، دوره ۲۷، شماره ۸۹، تابستان ۱۳۹۹، صفحه ۱۵۵-۲۰۰   مقاله: مقاله پژوهشیشناسه دیجیتال (DOI): ۱۰٫۲۲۰۵۴/QJSS.2021.53222.2259نویسندهغلامرضا ذاکرصالحی دانشیارمطالعات تطبیقی موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی، تهران، ایران چکیده هدف این مقاله کشف و تجمیع دیدگاه خبرگان ایرانی درزمینه تعامل علوم انسانی-اجتماعی با جامعه است. مقاله با مرور ایده‌هایی ...

سخنرانی دکتر غلامرضا ذاکرصالحی در همایش تجربه ایرانی مواجهه ...

با سلام ودرود خدمت همه استادان وسروران گرامی.پیش از این نیز تأملات مختصری در مورد وضعیت علوم انسانی در ایران داشته‌ام، من بیشتر به نقد منصفانه‌ی علوم انسانی معتقد هستم تا تخطئه و شماتت آن. در شرایط حاضر، رویکرد من از حوزه‌ی سیاست‌گذاری علم و فناوری خواهد بود و نه ...

ازاقتباس فعال تا تولید بومی علم انسانی...

ازاقتباس فعال تا تولید بومی علم انسانی این مصاحبه توسط سایت فرهنگ امروز دربهمن 1393 منتشرشده است. تحليل جنابعالي از امكانات، تنگناها و افق‌هاي علوم انساني در ايران چيست؟ ذاكر صالحي: من عبارتي از مقاله خودم با عنوان توسعه علمي در كتاب «دانشگاه ايراني»(1383) مي‌خوانم به اين مضمون كه: «طرح توسعه علمي ...