فراخون دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار...

وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري     فراخون دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار   هفتم اسفند 1392   هدف همایش: ارتقای پیوند و همبستگی متقابل بین نظام آموزش عالی و فرآیند توسعه پایدار با در نظر گرفتن نیازها و مصالح نسل های آینده     محورهای همایش   1-اصول و مبانی نظری و مفهومی آموزش عالی و توسعه پایدار :     دیدگاهها ...