ارتقای سلامت دستگاه قضا : موردکاوی مبارزه با پدیده واسطه گری...

چکیده هم اکنون برخی از مراجع قضایی ودادگستری های کلان شهرها با پدیده دلالی و واسطه گری دست به گریبانند. این موضوع مساله مطالعه حاضر را تشکیل می دهد. در این مقاله نویسنده برای تبیین نظری این پدیده الگوی هم افزای "عرضه- تقاضای خدمات فاسد قضایی" را ارائه کرده است.ابتدا ادبیات مربوط ...