مطالعه تطبیقی تقویم آموزشی در 39 کشور جهان...

مقدمه: این مطالعه به درخواست معاونت محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور کسب اطلاع از وضعیت تقویم آموزشی در کشورهای مختلف جهان تدوین و نگاشته شده است. هدف اصلی در این مجموعه صرفاً ارائه اطلاعات و نه تحلیل آنها بوده و اصل براین بوده است که کنار هم ...