میرزا حسن رشدیه

    میرزا حسن رشدیه بنیانگذار آموزش نوین در ایران   بیوگرافی این مرد همیشه ماندگار:     میرزا حسن رشدیه در محله چرنداب تبریز به دنیا آمد. پدرش میرزا مهدی تبریزی و مادرش سارا بودند. میرزا حسن پس از رسیدن به سن رشد به مکتب خانه رفت. صرف و نحو ، فقه ،احکام ، عربی و ...