تفکرپیشرو

تفکرپیشرو مصاحبه با بخش اندیشه خبرگزاری مهر   به نظرجنابعالی ويژگيهاي انديشه و تفكر پيشرو چيست؟ ذاکرصالحی :اگر بخواهيم مفهوم پارادايم را از فيلسوف علم كوهن عاريه بگيريم بايد گفت كه تفكر پيشرو، تفكري است كه بتواند پارادايم انديشه را جابجا كند.    كوهن معتقد است علم ماهيت تراكمي دارد. در يك عصر و دوره ...