مصاحبه با دکتر ذاکرصالحی پیرامون یادگیری زائد...

یادگیری زائد ۱-نظرورویکرد شما درمورد یادگیری زائد چیست؟ اینکه چه چیزی زائد است و چه چیزی اثربخش، امری نسبی است. باید اهداف برنامه درسی را واکاوی نمود و محتوای برنامه درسی را با آن مقایسه نمود. اهداف نیز خود از فلسفۀ آموزش عالی حاکم بر آنها سرچشمه می¬گیرند. پس پیدایش یادگیری زائد ...