بررسی محیط پژوهش در ایران و پیشنهاد اهداف و سیاست های پژوه...

معمولاً در تدوین برنامه ­های توسعه­ ای از یک الگوی عام سه مرحله­ای مشتمل بر ترسیم وضعیت موجود، ترسیم وضعیت مطلوب و تحلیل شکاف و پیشنهاد راهکار برای پر کردن فاصله میان وضع موجود و مطلوب استفاده می­شود. نقش گام نخست در این الگو بسیار کلیدی است.فرآیند برنامه­ ریزی به ...