- دکتر غلامرضا ذاکر صالحی - https://g-zakersalehi.ir -

مبانی قراردادهای نامعین

مولف:غلامرضاذاکرصالحی
ناشر:میزان
سال نشر:1388