- دکتر غلامرضا ذاکر صالحی - https://g-zakersalehi.ir -

بررسی جایگاه فرهنگ دانشگاهی در زندگی دانشجویی: نتایج یک تحلیل محتوا

غلامرضا ذاکر صالحی، زهرا نظریان/
اصل این مقاله در شماره سوم فصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی بزودی منتشرمی شود/

پردیس‌های دانشگاهی علاوه بر کارکردهای آموزشی و پژوهشی مکانی برای جامعه‌پذیری علمی و انتقال هنجارهای علم و بالندگی فرهنگی دانشجویان است. زندگی دانشجویی در ایران به دلیل ضعف شکل‌گیری اجتماع علمی و نقص در تکامل نهاد دانشگاه همیشه بحث برانگیز بوده است. هدف مقاله حاضر تبیین ویژگی‌های زندگی دانشجویی در ایران از زبان خود دانشجویان، و به عبارت دقیق‌تر پاسخگویی به این سوال اساسی است که دانشجویان چه دیدگاهی نسبت به محیط پردیس و تمایزات آن دارند؟ در این مطالعه اکتشافی از روش «تحلیل محتوای کیفی» استفاده شده است. بدین منظور تعداد 60 پرسشنامه باز تکمیل شده توسط دانشجویان استخراج و کدگذاری و تحلیل شده است.
یافته ها نشان می‌دهند مضامین ذکر شده توسط دانشجویان معرف عدم کنشگری آنان در عرصه تولید و مصرف علم، عدم تمایز جدی پردیس با سایر محیط‌های جوانان، ضعف سنت‌ها، اسطوره‌ها و ارزش‌ها و عادات و آیین‌ها و دستاوردهای آکادمیک در زندگی دانشجویی و بیانگر ضعف شکل‌گیری اجتماع علمی و هنجارهای آن بوده و دغدغه‌های دانشجویان عمدتاً فردی و تماشاگرانه و منفعل و غیر ایدئولوژیک است.

واژگان کلیدی: اجتماع علمی، تحلیل محتوا، زندگی دانشجویی، فرهنگ دانشگاهی، نهاد دانشگاه.