بررسی مبانی و مفاهیم حقوق آموزش عالی...

چکیده : حقوق آموزش عالی شاخه ای ازحقوق آموزش تلقی می شود.در این شاخه دو مبحث عمده نخست حق آموزش عالی[1] ودیگری حقوق آموزش عالی[2] است. مبحث نخست زیربنای نظری حقوق آموزش عالی راتشکیل می دهد و ازآن به حقوق بنیادین آموزش نیز تعبیر می شود.  درمبحث دوم یعنی حقوق آموزش عالی مسئله ...

بررسی مبانی و مفاهیم حقوق آموزش عالی و تدوین اساسی ترین مسا...

حقوق آموزش عالی شاخه‌ای از حقوق آموزش تلقی می‌شود.  در این شاخه دو مبحث عمده نخست حق آموزش عالی (Higher Education Right) و دیگری حقوق آموزش عالی (Higher Education Law) است. مبحث نخست زیربنای تئوریک حقوق آموزش عالی را تشکیل می‌دهد و از آن به حقوق بنیادین آموزش نیز تعبیر ...