- دکتر غلامرضا ذاکر صالحی - https://g-zakersalehi.ir -

کتاب شناسی پژوهش درآموزش عالی ایران

تدوین:دکترغلامرضا ذاکرصالحی
ناشر:موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی
سال نشر:1389
قیمت:30000 ریال