نقش ایران در بازسازی آموزش عالی افغانستان (2003-2001)...

جنگ و تروریسم به عنوان دشمنان صلح و امنیت جهانی علاوه بر تخریب زیر ساخت­های اقتـصادی و صنعتی بنیان­های فرهنگی و آموزشی جـوامع را نیز دستخـوش رکـود و خـلل می­کنند. واقعیت تلخ این است که عمده حملات و قربانیان خشونت­های نظامی در محدوده کشورهای توسعه نیافته و بویژه خاورمیانه قرار ...