چشم انداز وتحولات آموزش عالی ژاپن...

سخنرانی خانم پروفسور کیکو ساکورایی استاد دانشگاه واسدای ژاپن پیرامون تحولات آموزش عالی در ژاپن در مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار گردید.درابتدا شمه ای ازفعالیتهای علمی خانم دکترساکورایی توسط دکترذاکرصالحی مدیرگروه مطالعات تطبیقی آموزش عالی بیان شد. دکتر ساکورایی سخنان خود را از نظام آموزش نوین و مدرن ژاپن ...