ملاحظاتی پیرامون ارتقای کارآمدی علوم انسانی درنظام اشتغال...

موضوع سخنان من ملاحظاتي پيرامون ارتقاي كارآمدي علوم‌انساني در ايران است. نخستين چيزي كه در اين باره به آن فكر كردم اين بود كه مشكل چيست؟ من اين مشكل را در دو حوزه جست‌وجو كردم. حوزه اول فقدان سياست آموزشي در ايران است؛ يعني ادعاي اول من اين است كه ...