بررسی ابعاد حقوقی و مدیریتی استقلال دانشگاهها در ایران...

قانونگذار در پیش‎بینی بند الف  ماده 49 برنامه چهارم توسعه كشور موضوع مهم «خودمختاری دانشگاهها» را مدّنظر قرار داده است. این موضوع كه پس از مباحثات طولانی و كشدار دهة گذشته در درون جامعة دانشگاهی كشور در نهایت به تصویب این مادة قانونی منجر شد، نیازمند تمهید زیرساخت‎های مدیریتی، حقوقی ...