بررسی و پایش وضعیت آموزش عالی در منطقه آسیا...

شکل‌گیری نهادهای تولید دانش را می‌توان برآیند هم‌اندیشی، استمرار، گفتگو و مبادله تجربه‌های جوامع گوناگون قلمداد کرد. وجود چنین وجه اشتراکی ضرورت مطالعات تطبیقی را برای بهره‌گیری از تجربه دیگر جوامع و همچنین به اشتراک نهادن دستاوردهای بیشتر آشکار می‌سازد. جمهوری اسلامی ایران در صدد است برای تحقق اهداف، سند ...