ازاقتباس فعال تا تولید بومی علم انسانی...

ازاقتباس فعال تا تولید بومی علم انسانی این مصاحبه توسط سایت فرهنگ امروز دربهمن 1393 منتشرشده است. تحليل جنابعالي از امكانات، تنگناها و افق‌هاي علوم انساني در ايران چيست؟ ذاكر صالحي: من عبارتي از مقاله خودم با عنوان توسعه علمي در كتاب «دانشگاه ايراني»(1383) مي‌خوانم به اين مضمون كه: «طرح توسعه علمي ...