ارائه راهبردهایی برای جذب دانشجویان خارجی در ایران...

چکیده   در شرایط جهانی شدن اقتصاد، فرهنگ و فنآوری ، جذب دانشجویان خارجی موجب مشارکت فعال در روند جهانی تولید علم و تسهیل انتقال فنآوری و غنی شدن فرآیند آموزش می شود. امروزه عواملی چون ظهور آموزش عالی به مثابه یک کسب و کار و نقش کلیدی دانش آموختگان خارجی در ...