تبعات اجتماعی بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی...

تبعات اجتماعی بحران بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی متن مصاحبه دکترذاکرصالحی، منتشرشده درهمشهری ماه،تیرماه1393 همشهری ماه :اينگونه احساس مي شود كه به مساله و معضل بيكاري صرفا از منظر اقتصادي نگاه مي شود و در واقع دچار يك سطحي نگري شده ايم. تبعات اجتماعي و جامعه شناختي بحران بيكاري مغفول مانده و بيكاري بعنوان ...