وضعیت مشارکت زنان در آموزش عالی ایران درنیم قرن اخیر...

چکیده : از زمان برگزاری کنگره دوم نسوان شرق مساله برابری زنان ومردان درآموزش واشتغال به صورت جدی مطرح بوده است.هدف مقاله حاضراین است که ضمن بازخوانی واقعیتهای مربوط به کم وکیف مشارکت زنان در آموزش عالی ایران درنیم قرن گذشته ،این موضوع را به نحودقیق تر وموشکافانه تر موردارزیابی ونقدقراردهد.روش ...