پرسش از زمینه‌ها و سازوکار تولید علم...

چکیده : «شعار توسعه علمي شرط بقا» در سال 1380 از سوي جامعه علمي كشور در سطح ملي مطرح شد. به دنبال آن پروژه تغييرات ساختاري در وزارت علوم و سپس تدوين برنامه چهارم توسعه كشور با رويكرد «توسعه دانايي محور» به عنوان ثمرات مرحله‌اي اين شعار جامه عمل پوشيد. سند ...