کتاب مسائل آموزش عالی ایران

مسائل آموزش عالی ایران نویسنده: غلامرضاذاکرصالحی ناشر: موسسه مطالعات فرهنگی واجتماعی وزارت علوم معرفی کتاب در دهه های اخیر دانشگاه و آموزش عالی روندهای کمی گرایی، توده ای شدن، مجازی شدن، بین المللی شدن، اجتماعی شدن و عبور از نخبه گرایی را طی کرده است. این روندها هم در سراسر جهان و هم در ...

مرور نظام مند و فراتحلیل پژوهشهای ایرانی در قلمرو مطالعات اج...

  چکیده   در دهه اخیر، حوزه مطالعات اجتماعی علم در ایران ازطریق انتشار ده‌ها اثر علمی شکل گرفته است. ارائه تصویری روشن و علمی از پژوهش‌های انجام‌شده در ایران نقطه عزیمت مهمی برای سیاست‌گذاران است. این فراتحلیل می‌تواند انباشت علمی داخل کشور را در قلمرو مطالعات اجتماعی علم به تصویر بکشد و ...