تبعات اجتماعی بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی...

تبعات اجتماعی بحران بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی متن مصاحبه دکترذاکرصالحی، منتشرشده درهمشهری ماه،تیرماه1393 همشهری ماه :اينگونه احساس مي شود كه به مساله و معضل بيكاري صرفا از منظر اقتصادي نگاه مي شود و در واقع دچار يك سطحي نگري شده ايم. تبعات اجتماعي و جامعه شناختي بحران بيكاري مغفول مانده و بيكاري بعنوان ...

وضعیت مشارکت زنان در آموزش عالی ایران درنیم قرن اخیر...

چکیده : از زمان برگزاری کنگره دوم نسوان شرق مساله برابری زنان ومردان درآموزش واشتغال به صورت جدی مطرح بوده است.هدف مقاله حاضراین است که ضمن بازخوانی واقعیتهای مربوط به کم وکیف مشارکت زنان در آموزش عالی ایران درنیم قرن گذشته ،این موضوع را به نحودقیق تر وموشکافانه تر موردارزیابی ونقدقراردهد.روش ...