برخی منابع مفیدبرای مطالعه به زبان شیرین فارسی...

«فهرست منابع مفید جهت مطالعه» - ذاکرصالحی، غلامرضا، دانشگاههای آینده، دایره‌المعارف آموزش عالی، جلد اول، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی - وحیدی، پریدخت، دانشگاههای پژوهشی، دایره‌المعارف آموزش عالی، جلد اول، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی - ذاکرصالحی، غلامرضا، دانشگاه ایرانی: درآمدی بر جامعه‌شناسی آموزش عالی، انتشارات کویر - محبوبی اردکانی، تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران، انتشارات دانشگاه تهران - ذاکرصالحی، غلامرضا، ...