مصاحبه با روزنامه همشهری – سندی برای جلوگیری ازفرارمغز...

    سندی برای جلوگیری ازفرارمغزها   مصاحبه با روزنامه همشهری   چندی پیش در صفحه فرهنگ و آموزش، در سلسله گفت وگوها و یادداشت هایی، سند ملی آموزش و پرورش و اقداماتی را که برای تدوین این سند در شرف انجام است، برای خوانندگان خود تشریح کردیم. پس از چاپ این مطالب، مطلع شدیم که ...