بررسی محیط پژوهش در ایران و پیشنهاد اهداف و سیاست های پژوه...

معمولاً در تدوین برنامه ­های توسعه­ ای از یک الگوی عام سه مرحله­ای مشتمل بر ترسیم وضعیت موجود، ترسیم وضعیت مطلوب و تحلیل شکاف و پیشنهاد راهکار برای پر کردن فاصله میان وضع موجود و مطلوب استفاده می­شود. نقش گام نخست در این الگو بسیار کلیدی است.فرآیند برنامه­ ریزی به ...

بررسی ابعاد حقوقی و مدیریتی استقلال دانشگاهها در ایران...

قانونگذار در پیش‎بینی بند الف  ماده 49 برنامه چهارم توسعه كشور موضوع مهم «خودمختاری دانشگاهها» را مدّنظر قرار داده است. این موضوع كه پس از مباحثات طولانی و كشدار دهة گذشته در درون جامعة دانشگاهی كشور در نهایت به تصویب این مادة قانونی منجر شد، نیازمند تمهید زیرساخت‎های مدیریتی، حقوقی ...

بررسی دیدگاه مدیران مراکز علمی کشور در زمینه خود مختاری دانش...

در مطالعه حاضر که پیمایش (Survey) از نوع نگرش سنجی است ابتدا متغیرهای تشکیل دهندة مفهوم استقلال دانشگاهی در چهار گروه: استقلال مالی، خودگردانی اداری، آزادی آکادمیک و استقلال در ارتباطات ملی و بین المللی شناسایی شد. سپس نگرش سه گروه از مدیران مراکز علمی نسبت به این مؤلفه ها ...

ارائه راهبردهایی برای جذب دانشجویان خارجی در ایران...

چکیده   در شرایط جهانی شدن اقتصاد، فرهنگ و فنآوری ، جذب دانشجویان خارجی موجب مشارکت فعال در روند جهانی تولید علم و تسهیل انتقال فنآوری و غنی شدن فرآیند آموزش می شود. امروزه عواملی چون ظهور آموزش عالی به مثابه یک کسب و کار و نقش کلیدی دانش آموختگان خارجی در ...