گفت‌وگوی دکتر غلامرضا ذاکر صالحی را با خردنامۀ همشهری...

کیفیت آموزش و پژوهش، از جمله دغدغه‌های اصلی نظام‌های آموزش عالی در اغلب کشورهای جهان بوده است. برخی از کشورها در دو دهه‌ی اخیر، از طریق ارزیابی مستمر، این تشویش را کاهش داده و در جهت رفع آن کوشیده‌اند... تهیه و تنظیم: سیدحسین امامی کیفیت آموزش و پژوهش، از جمله دغدغه‌های اصلی ...

بررسی ابعاد حقوقی و مدیریتی استقلال دانشگاهها در ایران...

قانونگذار در پیش‎بینی بند الف  ماده 49 برنامه چهارم توسعه كشور موضوع مهم «خودمختاری دانشگاهها» را مدّنظر قرار داده است. این موضوع كه پس از مباحثات طولانی و كشدار دهة گذشته در درون جامعة دانشگاهی كشور در نهایت به تصویب این مادة قانونی منجر شد، نیازمند تمهید زیرساخت‎های مدیریتی، حقوقی ...

ارائه راهبردهایی برای جذب دانشجویان خارجی در ایران...

چکیده   در شرایط جهانی شدن اقتصاد، فرهنگ و فنآوری ، جذب دانشجویان خارجی موجب مشارکت فعال در روند جهانی تولید علم و تسهیل انتقال فنآوری و غنی شدن فرآیند آموزش می شود. امروزه عواملی چون ظهور آموزش عالی به مثابه یک کسب و کار و نقش کلیدی دانش آموختگان خارجی در ...

سند ملی نخبگان

تدوین :غلامرضاذاکرصالحی ناشر:موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی سال نشر:1388