بررسی وضعیت موجود علم و فنآوری در ایران و جایگاه آن در برنام...

چکیده: در اقتصادهای دانش بنیان علم و فناوری اهمیتی برتر از کار و سرمایه یافته است. از این رو امروزه راهبردهای کلان علم و فناوری  در یک فضای بین المللی با وسواس و مطالعه و در چارچوب طرحهای اندیشیده میان مدت و بلند مدت تدوین، اجرا و پایش می شوند. نکته ...