سخنرانی در انجمن جامعه شناسی ایران...

    " نگاهی به وضعیت مطالعات اجتماعی علم درایران "    در تاریخ  25 آذرماه 1392 آقای دکتر غلامرضا ذاکرصالحی عضو هیئت علمی  مؤسسه پژوهش و برنامه‌ ریزی آموزش عالی به دعوت گروه جامعه شناسی علم و فناوری درانجمن جامعه شناسی ایران ایراد سخنرانی کردند.    آقای دکتر ذاکر صالحی در مقدمه بحث در ...