ویژه نامه نخبگان ونخبه گرایی

    گروه فرهنگ‌- شماره دهم از فصل نامه «فرهنگ اندیشه» ویژه نخبگان و نخبه گرایی در نظام اجتماعی ایران منتشر شد.   در این شماره که به سردبیری دکتر غلامرضا ذاکر صالحی منتشر شده مقالاتی چون: نخبه گرایی، تاملی در مطالعه نخبگان، نظریه دولت نخبه گرا و دموکراسی، بحران اجتماعی و روشنفکران ایرانی، ...