پارادوکس سرمایه اجتماعی تحصیلکردگان ایرانی...

 چکیده : سرمایة اجتماعی، مجموعه ای از خصایص و مفاهیم از سازمان اجتماعی مانند اعتماد، هنجارها و شبکه هاست که تسهیل کنندة همکاری اعضا برای رسیدن به منافع مشترک است. مطالعات موجود در سطح جهان، عموماً رابطة مثبت بین آموزش و ارتقای سرمایة اجتماعی را تأیید کرده است. در این پژوهش ...